Hàm điều kiện (Hàm if) – cách sử dụng trong Excel

0
16

Cách sử dụng hàm điều kiện (Hàm if) trong Excel

Hàm điều kiện (Hàm if) là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong excel, và cũng được kết hợp nhiều với các hàm khác. Bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng hàm if trong excel và hàm if kết hợp với hàm and. Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Ý nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”. Ví dụ : Sử dụng hàm if và hàm if kết hợp với and để lập danh sách kiểm kê theo giá và kho Ta có bảng dữ liệu sau: Hàm điều kiện trong excel Yêu cầu lọc những mã hàng có giá trên 10tr và 1 cột khác lọc những mã hàng có giá trên 10tr và ở kho A: =IF(E5>10000000,”Kiểm”,”Không”) =IF(AND(E5>10000000,C5=”A”),”Kiểm”,”Không”) Sau khi thực hiện, kết quả sẽ như bảng bên dưới: Hàm điều kiện trong excel 2

Hàm điều kiện (Hàm if) – cách sử dụng trong Excel
Đánh giá

Bình luận