Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

0
16

Hàm COUNTIF có tác dụng đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước. Nếu có yêu cầu liên quan đến việc đếm xem có bao nhiêu XXX mà có 1 (một) điều kiện YYY thì ta liên tưởng ngay đến sử dụng hàm COUNTIF để tính toán. Cú pháp hàm COUNTIF như sau: =COUNTIF(Range, Criteria) Các tham số: Range: là dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm có điều kiện. Criteria: là điều kiện để một ô được đếm. Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″) Có nghĩa là đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100 Ví dụ hàm COUNTIF Chúng ta xét một ví dụ đơn giản như sau. Cho bảng số liệu như hình dưới, hãy đếm xem trong bản này có bao nhiêu bạn nam, hiện kết quả tại ô C1.

Ví dụ hàm Countif
Ví dụ hàm Countif
Nhận xét: Ta thấy yêu cầu đề bài là ĐẾM (theo cột giới tính), và CÓ MỘT ĐIỀU KIỆN (là Nam) Như vậy ta dùng hàm COUNTIF như sau. Tại ô C1, ta gõ hàm: (Xem quy tắc về hàm trong excel) =COUNTIF(B2:B6,”Nam”) Nghĩa là đếm xem trong vùng B2:B6 có bao nhiêu ô có giá trị là “Nam” Bấm Enter bạn sẽ được kết quả. Điều kiện trong đối số thứ hai của hàm COUNTIF rất đa dạng, sử dụng được nhiều toán tử so sánh cũng như các ký tự đại diện. Tham khảo: Hướng dẫn tách họ và tên trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel
5 (100%) 1 vote

Bình luận